ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM – PRZEWODZENIE LUDZIOM I KIEROWANIE ZADANIAMI

Zarządzanie zespołem jest nieodzownym zadaniem każdego lidera. To on jest odpowiedzialny za budowanie efektywnych relacji i motywację wśród pracowników w taki sposób, by ich praca przynosiła jak najlepsze efekty. Współczesny menedżer to człowiek, który w równym stopniu potrafi dbać o realizację zadania, spójność i dobre funkcjonowanie zespołu oraz rozwój poszczególnych pracowników. Na naszych oczach coraz bardziej zmieniają się wymagania wobec kadry kierowniczej, zgodnie z opublikowanymi ostatnio badaniami „Awansujemy na stanowiska kierownicze w 70% dzięki wiedzy fachowej i w 30% dzięki zdolnościom społecznym, tracimy je zaś w 70% z braku zdolności społecznych i w 30% z braku kwalifikacji merytorycznych.” Dobry szef musi zatem stać się również ekspertem od kontaktów międzyludzkich.

Ideą przewodnią szkolenia jest ujęcie w przystępny sposób fundamentalnych zasad w pracy menadżera, które zagwarantują pozytywne efekty w dziedzinie zarządzania ludźmi i procesami jakie się tworzą w relacjach międzyludzkich. Bez znajomości tych reguł trudno mówić o jakimkolwiek skutecznym zarządzaniu.

Funkcja menedżera – władza a emocje:

 • Co awans zmienił w moim życiu
 • Kontrolowanie własnych emocji w sytuacjach stresujących rozmów z pracownikiem
 • Radzenie sobie z emocjami pracownika (agresja, żal)
 • Radzenie sobie z manipulacja emocjonalna ze strony pracownika (wzbudzanie poczucia winy, szantaż emocjonalny)

Podstawowe zasady zarządzania i najważniejsze zadania menedżera:

 • Informowanie
 • Planowanie
 • Motywowanie
 • Kontrolowanie
 • Wspieranie
 • Ocenianie

Rozpoznawanie osobistych stylów zarządzania:

 • Omówienie stylów zarządzania
 • Dostosowanie stylów zarządzania zespołem do tzw. poziomu gotowości podwładnego (model przywództwa sytuacyjnego Herseya i Blancharda)
 • Określanie celów zespołowych i indywidualnych
 • Typy szefa w kontekście etapów rozwoju pracownika

Budowanie relacji:

 • Specyficzne aspekty komunikacji
 • Przekazywanie informacji, unikanie plotek
 • Lepsze rozumienie się
 • Budowanie kontaktu i relacji z drugim człowiekiem

Motywowanie – zaangażowanie zespołu i podnoszenie efektywności pracy:

 • Piramida potrzeb Maslowa – motywacja z punktu widzenia biologii i psychologii
 • Motywacja jako czynnik wyzwalający energie
 • Metody motywowania pozapłacowego
  – Osiągnięcia
  – Uznanie
  – Odpowiedzialność
  – Wywieranie wpływu
  – Rozwój osobisty

Sposoby udzielania informacji zwrotnej (feedback):

 • Sposoby i schematy udzielania feedbacku – czyli dawania i brania informacji zwrotnej zarówno przez managera jak i pracownika, po to, aby osiągać wspólne korzyści:
  – Informacje zwrotne a krytyka
  – Sposoby chwalenia i doceniania
  – Metody krytykowania
  – Komunikaty karzące, opiekuńcze, wspierające
  – Komunikat „JA” jako technika zmniejszania oporu odbiorcy

Rozwiązywanie konfliktów wewnątrz grupy:

 • Źródła i rodzaje konfliktów
 • Sposoby radzenia sobie z sytuacja konfliktowa
 • Test style reakcji na konflikt (H.L. Tosi, J.R. Rizzo, S.J. Carroll) – rywalizacja, unikanie, kompromis, łagodzenie, kooperacja

Budowa i zarządzanie zespołem:

 • Typy osobowości pracowników wg Junga oraz instrukcja obsługi każdego z nich
 • Struktura grupy i role grupowe
 • Rola jednostki w zespole
 • Co decyduje o sukcesie zespołu – podstawowe narzędzia
 • Czego unikać w kierowaniu zespołem – podstawowe zagrożenia
 • Komunikacja wewnątrz zespołu