EFEKTYWNA KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

Szkolenie rozwija umiejętności komunikacyjne, wpływa na jakość kontaktów w zespole – w relacjach z przełożonymi, współpracownikami i podwładnymi. Uczestnicy poznają i ćwiczą kluczowe techniki efektywnej komunikacji oraz doskonalą umiejętności prezentowania swojego stanowiska w sposób jasny, czytelny i efektywny.

Zespół:

 • Charakterystyka, zadania i cechy efektywnego zespołu
 • Fazy rozwoju grupy
 • Role grupowe – ich diagnoza i wykorzystanie w pracy zespołowej
 • Określanie własnego stylu funkcjonowania

Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów:

 • Wyznaczanie celu zespołowego – budowa zespołu
 • Działania grupowe i wspólne wypracowywanie decyzji
 • Praca grupy a „mordowanie pomysłów” w zespole
 • Synergia zespołu

Zaufanie a współpraca:

 • Zasady budowania zaufania
 • Tworzenie relacji opartych na przejrzystych intencjach
 • Informowanie o sobie i udzielanie informacji zwrotnej innym

Emocje i konflikty w pracy zespołu:

 • Źródła emocji i konfliktu: role zawodowe, osobowość, samoocena
 • Źródła i detektory konfliktów
 • Dynamika sytuacji konfliktowej
 • Zniekształcenia w spostrzeganiu sytuacji konfliktowej
 • Style reakcji na konflikt – diagnoza zachowań
 • Sposoby rozwiązania konfliktu i techniki wspomagające
 • Stymulowanie konfliktów a zmiana w zespole

Efektywna komunikacja i przepływ informacji w zespole:

 • Komunikacja werbalna
 • Profesjonalny nadawca: cechy, umiejętności
 • Precyzja wypowiedzi, właściwy dobór słów w przekazie
 • Zasady aktywnego słuchanie
 • Parafraza
 • Pytania otwarte i zamknięte jako narzędzie poszukiwania informacji

Komunikacja niewerbalna – pozawerbalne środki przekazu:

 • Mowa ciała: mimika – uśmiech, postawa, gesty, intonacja
 • Odległość – terytorium psychologiczne
 • Spójność komunikatu werbalnego i niewerbalnego

Asertywność w budowaniu relacji w grupie:

 • Zachowania: asertywne – agresywne – uległe
 • Prawa asertywności – prawa indywidualne
 • Asertywne przekazywanie ocen, krytyki
 • Wyrażanie opinii, obrona swoich przekonań